พัฒนาวัดร่วมกับชุมชนบ้านท่ามะนาว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานุการนายก นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายก นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาล นางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมทาสีรั้ววัดศรีสวาท บ้านท่ามะนาว โดยมีนายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นางอรัญญา ศรียาขำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านม.4 บ้านท่ามะนาว ต.นาอ้อ เป็นผู้ประสานการพัฒนาวัด ร่วมกับชุมชนบ้านท่ามะนาว