พิธีฌาปนกิจ นายจรัส ราชพัฒน์ ณ เมรุวัดธรรมวราลังกา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายจรัส ราชพัฒน์ ณ เมรุวัดธรรมวราลังการ ตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยนางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจิตต์ ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ นายวิเศษ งอกพิลัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายสมชัด นามวงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นางนุชรีย์ ไพรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นางหนูพลอย หะธรรมวงศ์ สมาชิกสภา เขต 2 กำนันตำบลนาอ้อ และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดย #กลุ่มนาอ้อพัฒนา ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในพิธีการจัดศพดังกล่าว