พิธีอันเชิญมเหศักดิ์หลักบ้าน ศาลเจ้าปู่คำแดง มาสมโภช

วันที่ 23 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ ร่วมกับชุมชนตำบลนาอ้อ ทำพิธีอันเชิญมเหศักดิ์หลักบ้าน ศาลเจ้าปู่คำแดง มาสมโภช “งานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย” ครัง้ที่ 19 ประจำปี 2563