พื้นที่ตรวจสอบการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ