พ่นยุงลาย

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีควบคุมไข้เลือดออก บ้านนางสาวญาดา ราชโยธา ชุมชนที่ 2 และบ้านใกล้เคียง เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย ในบ้านพัก เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค