พ่นสารเคมีและแจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำ

นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ พ่นสารเคมีและแจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ตามโครงการพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยแมลง เชิงบูรณาการและการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2565 ทุกหมู่บ้านในตำบลนาอ้อ