พ่นสารเคมี

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นสารเคมีแบบละอองฝอยและแบบหมอกควัน บริเวณบ้านนาอ้อ หมู่ที่ 7 และ หมู่ีที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจาก พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในอาณาเขตของชุมชน หมู่ีที่ 7 และหมู่ที่ 2