มข.มอบกายอุปกรณ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยและออกแบบเพื่อสังคมสูงวัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะได้มาสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง บ้านนางพรรณมนี ศรีมงคล หมู่ที่ 5 และ บ้านคุณยายสาน เพ็ชรสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เหมาะสำหรับผู้ป่วย ตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน