มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาอ้อ มอบสิ่งของบรรเทาความเดือนร้อน

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาอ้อ มอบสิ่งของบรรเทาความเดือนร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ชาวบ้านนาอ้อ ชุมชนที่ 6 และชุมชนที่ 8