มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำคณะประกอบด้วยนายจรัญ พรมมาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางสุใจ พุทธมาตย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางวาสนา อาษาศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางชมพูนุท อินอ่ำ ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ และนางกุลกัญญา ทองศรีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 61 ราย เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 88,850 บาท