มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

การสำรวจความเสียหายของภัยพิบัติเป็นการใช้ดุลพินิจ ในการประเมินความเสียหายเบี้ยงต้น สำหรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้