มาตรา ๙

มาตรา 9 (1) คำวินิจฉัย

มาตรา 9 (2) นโยบาย

มาตรา 9 (3) แผนงาน

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่ง

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์นอกมาตรา 7 วรรคสอง

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

มาตรา 9 (7) มติ ครม.

มาตรา 9 (8)-1 จัดซื้อจัดจ้าง

มาตรา 9 (8)-2 ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง(สขร.1)

มาตรา 9(8)- 3/1 ด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรา 9(8)- 3/2 ด้านสุขภาพอนามัย