ม.มหามกุฏ 19-10-2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบล นาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 70 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี