รร.อาวุโสศึกษา เยี่ยมเพื่อนนักเรียน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำผู้สูงอายุจากโรงเรียนอาวุโสศึกษา เยี่ยมเพื่อนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วย เพื่อให้กำลังในการดูแลตัวเองและหายจากการเจ็บป่วย