รับกรรมการการจายอำนาจ รอบที่ 2

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะนักวิจัยลงพื้นที่ตรวจประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองเลย ท่านกิตติคุณ บุตรคุณ ท่านท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย ท่านเฉลียว วงศ์สาวัตร ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ ท่านไพรัช จันทร์แสง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภู ท่านนิพนธ์ แสนนางชน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ ท่านถนอม กุลจณีย์ และตัวแทนท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่า่งๆในชุมชนเข้าร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้

สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทโดดเด่น และได้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 แล้ว การตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการตรวจในรอบที่ 2