รับคณะดูงาน 4 คณะ 1.อบต.ภูเวียง 2.ทต.อุดมธัญญา 3.ทต.หัวกุญแจ 4.อบต.ด่านจาก

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 4 คณะ ดังนี้
1.องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 20 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.เทศบาลตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 85 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบต่างๆ
3.เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จำนวน 90 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มสตรีและชุมชนเข้มแข็งและการจัดการท่องเที่ยวชุมชนนาอ้อเพื่อท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
4.องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 39 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง