รับประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า?

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นำทีมเข้ารับประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย “เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” จากสถาบันพระปกเกล้า ที่หอประชุมองค์การสหประชาชาติ