รับมอบเกียรติบัตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

รับมอบเกียรติบัตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ITA )ระดับ AA