รับมอบ กายอุปกรณ์

วันที่ 30 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลนาอ้อ รับมอบ กายอุปกรณ์ จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน เทศบาลตำบลนาอ้อ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้