รับรางวัลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว Long ternm care ดีเด่น ระดับจังหวัด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เข้ารับรางวัล การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว Long ternm care
ดีเด่น ระดับจังหวัด จากกรมอนามัย โดยรับมอบจากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย