รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ 1-11-2563

นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เข้ารับประทานรางวัลแห่งชาติ Thai Awards (รางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2563) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2563 โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชการที่ 9 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สภาการนักข่าวไทย THAI PRESS COUNCIL ได้จัดโครงการเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ของชาติในการเสริมสร้างพลเมืองที่ดี จากการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ใน “ปณิธานความดี” สร้างความถูกต้องและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทำให้การขับเคลื่อนสังคมดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล สามารถเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ส่งผลให้เกิดพลเมืองที่ดีต่อไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็งโดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพลเมืองในประเทศทุกคน และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
การคัดสรรหรือพิจารณาบุคคล โดยให้ความสำคัญกับบุคคลในด้านความดี บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติตนในความดีงาม ควรค่าแก่การเป็นบุคคลตัวอย่างแก่สังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน จึงได้นำเสนอบุคคล เพื่อให้ได้รับการยกย่องเชิดชู และมีกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป