รับรางวัลศูนย์ผู้สูงอายุ 27-29 ต.ค. 2563

วันที่ 27-29 ตุลาคม  2563 นางสาวเนตร์นวรี พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เข้าร่วมงานและเป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระดับดีเยี่ยม โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 ในงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (A Decade of Togetherness in Co-Creating Healthy Communities) ณ ห้องประชุม Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำหน้าที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะ ชุมชน และศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชน/ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็น/ศูนย์เรียนรู้   โดย เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ ปี 2560 -2562 ที่มี การจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ที่ดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยผ่านการรับรองจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) จนถึงปัจจุบันได้มีองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน