รับโล่ ศพอส.ดีเด่น 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายเทศมนตรีตำบลนาอ้อ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่น ปี 2562 จากนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และเข้าร่วมเวทีเสวนากับกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาในงาน Thailand Social Expo 2019 #ธนาคารเวลา เป็นรูปแบบของกิจกรรมจิตอาสาที่กระตุ้นให้คนในชุมชนได้ดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมให้คนทุกวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเน้นการให้บริการเป็นเวลาแก่ผู้รับบริการ (ผู้ให้บริการ 1 ชั่วโมง เท่ากับ คะแนนสะสม 1 คะแนน ) การให้บริการมีหลากหลาย ได้แก่ ด้านสวัสดิการ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม (การศึกษา ศิลป กีฬา นันทนาการ ) ด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม