รับใบรับรองคุณภาพการให้บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี2564 และประจำปี 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ นางพัชรนันท์ อุตสาหะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ
รับใบรับรองคุณภาพการให้บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี2564 และประจำปี 2565 จากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย