ร่วมงาน เว้าจา พาข้าวงาย ครัง้ที่ 3/2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย ร่วมงาน “เว้าจา พาข้าวงาย” ครัง้ที่ 3/2563 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย