ร่วมประชุมและรับนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

17 กันยายน 2561 สถาบันการเงินชุมชนตำบลนาอ้อ ได้รับเกียรติจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมและรับนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมคณะ และเป็นตัวแทนจังหวัดเลย นำเสนอการดำเนินงาน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมกระดังงา วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดเพชรบูรณ์