ร้องเรียนลานมัน 3-2-2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยสำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพสต.นาอ้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นจากลานมัน หมู่ที่ 3 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน