ลักษณะทรัพยากร

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา และพื้นที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบ มีพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตร

ทรัพยากรน้ำ

เทศบาลตำบลนาอ้อ มีแม่น้ำเลยไหลผ่านบ้านท่ามะนาว และมีห้วย จำนวน 2 แห่ง คือ ห้วยน้ำพาน และห้วยน้ำซำผักคาว

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของตำบลนาอ้อ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ในช่วงฤดูหนาวจัด และฤดูร้อนจะร้อนอบอ้าวมาก โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 42 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส