ลักษณะที่ตั้ง

  ที่ตั้ง :::::  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 530 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเลยประมาณ 10 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 43 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 26,875 ไร่
                   ที่มา ::::: เทศบาลตำบลนาอ้อ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบล จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.2495 ต่อมา ได้มี พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ในปีพ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 มีพื้นที่ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร ภายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาอ้อ ได้ยุบรวมเข้ากับเทศบาลตำบลนาอ้อ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เล่ม 121 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2547 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ทำให้มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 42 ตารางกิโลเมตร จนกระทั่งปัจจุบัน
                  ลักษณะ ::::: เทศบาลตำบลนาอ้อ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้โครงสร้างทางสังคมเป็นลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้เป็นอย่างดี
 เขตการปกครอง 
 :::เขตการปกครองของเทศบาลตำบลนาอ้อมี จำนวน 10 ชุมชน  ได้แก่:::
 
ชุมชนหมุ่ที่ ประธานชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนหมู่ที่  1 นายถนอม  สิมมาลา นายอภิรักษ์  มนตรี
ชุมชนหมู่ที่  2 นายศักดิ์  ศรีวงษา นายธรรมรัตน์  สถิตย์
ชุมชนหมู่ที่  3 นายโสมริด  ศรีมงคล นายณรงค์ศักดิ์ จำปาแก่น
ชุมชนหมู่ที่  4 นายแต่ง  พุทธมาตย์ นายชุน  ฉายา
ชุมชนหมู่ที่  5 นางอัมภวัน  โภคาแสง นายโชคอำนวย  ภูงาม
ชุมชนหมู่ที่  6 นางสาวประภาพร  ขันทะศรี นายปัญญา  ลางกูล
ชุมชนหมู่ที่  7 นางนันทิยา  ราชโยธา นายสงัด  ศรีมงคล
ชุมชนหมู่ที่  8 อยู่ระหว่างการเลือกประธานใหม่ นายถนอม  จันทะอุบล
ชุมชนหมู่ที่  9 นายเสถียร  อินทิรักษ์ นายธนิตย์  พุทธมาตย์
ชุมชนหมู่ที่  10 นายสมรส พันธ์เงิน นายชุน  ฉายา
 

:::อาณาเขต:::

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์