ลักษณะสังคม

1.สถานศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน  ๒  แห่งศูนย์วัดศรีจันทร์ศูนย์บ้านท่ามะนาว
 • โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน  จำนวน  ๓  แห่ง  โรงเรียนชุมชนนาอ้อ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว โรงเรียนบ้านโพนค่าย
 • โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  ๑  แห่งโรงเรียนเทศบาลนาอ้อ
 2.ศาสนสถาน
เทศบาลตำบลนาอ้อ  มีผู้นับถือศาสนาพุทธ  และนับถือศาสนาอิสลาม  โดยมีวัดจำนวน 11 แห่ง ได้แก่

 1. วัดศรีชมชื่น
 2. วัดศรีจันทร์
 3. วัดศรีสะเกษ
 4. วัดห้วยห่าว
 5. วัดบ้านโพนค่าย
 6. วัดศรีอภัยวัน
 7. วัดโนนสวรรค์
 8. วัดศรีสวาท
 9. สำนักสงฆ์ธรรมวราลังการ (วัดป่าซำบง)
 10. วัดถ้ำผาปู่
 11. วัดวังผา

3.วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม

 • มกราคม           -ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
 • กุมภาพันธ์        -ประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย
 • มีนาคม             -ประเพณีบุญประทายข้าวเปลือก
 • เมษายน            -ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
 • พฤษภาคม         -ประเพณีบุญบั้งไฟ
  -งานนมัสการมเหศักดิ์หลักบ้าน
  -งานมุทิตาสักการะพระราชญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงปู่ท่อน ญารธโร)
  -ประเพณีวันสงกรานต์วัดห้วยห้าว
 • มิถุนายน           -บุญซำฮะ
 • กรกฎาคม         -บุญเข้าพรรษา
 • สิงหาคม           -บุญห่อข้าวประดับดิน
 • กันยายน           -บุญห่อข้าวสาก
 • ตุลาคม             -บุญออกพรรษา
 • พฤศจิกายน      -ประเพณีลอยกระทง
 • ธันวาคม           -งานปริวาสกรรม -สวดมนต์ข้ามปี
  4.สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
        เทศบาลตำบลนาอ้อ มีการกำจัดขยะระดับครัวเรือน มีถังขยะไว้บริการในเขตเทศบาลมีรถเก็บขยะของเทศบาล จำนวน 2 คัน บริการเก็บขยะ ในวันจันทร์ – เสาร์ เก็บค่าบริการเดือนละ 10 บาท ต่อหลังคาเรือน พนักงานเก็บขยะ  จำนวน 8 คน
 5.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       เทศบาลตำบลนาอ้อมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ มีอาสาสมัครป้องกันฝ่ายเรือน (อปพร.) เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อและใกล้เคียงในกรณีฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย ภัยแล้ง น้ำท่วม ฯลฯ

6.แหล่งประโยชน์
 • สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อมีห้องประชุม ไว้ให้บริการประชาชน จำนวน 2 ห้อง สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
 • ลานวัฒนธรรม
 • ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน
 • โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ  เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน  ๒  แห่ง
 • โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน  จำนวน  ๓  แห่ง  โรงเรียนชุมชนนาอ้อ  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว  โรงเรียนบ้านโพน
 • มีตลาดสด จำนวน 4 แห่ง จำหน่ายอาหารสดและแห้งในช่วงเช้าและเย็น มีตลาดนัดทุก 4 ค่ำ และ 13  ค่ำ
 • สำนักงานสถาบันการเงินชุมชน ตำบลนาอ้อ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนาอ้อ
 • ลานวัฒนธรรมหมู่บ้าน 10  หลัง  เป็นแหล่งศึกษาวัฒนธรรมของคนในตำบล
 • ศูนย์เรียนรู้โฮมสเตย์
 • สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ
 • วัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาอ้อ  จำนวน  11 วัด