ลักษณะเศรษฐกิจ

1.การพาณิชยกรรม/การบริการ ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ  มีตลาด  จำนวน  ๒แห่ง  ปั๊มน้ำมัน  จำนวน  ๒  แห่ง และโรงสีข้าว  จำนวน ๑๗  แห่ง
2.การเกษตรกรรม ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็น  ข้าวเหนียว  มะขามหวาน  ยางพารา และผักสวนครัว
3.การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลมีโรงงานขนาดกลางและเล็กจำนวน  ๑๑ แห่ง
4.การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อมีสถานที่ท่องเที่ยวคือ  หมู่บ้านวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์บ้านโบราณเพื่อการท่องเที่ยวและวัดถ้ำผาปู่  บ้านพักโฮมสเตย์
5.การปศุสตว์การเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลมีการเลี้ยง  ไก่  เป็ดและห่าน  เพื่อการบริโภคและค้าขาย