ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

          เทศบาลตำบลนาอ้อ มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยางในหมู่บ้าน และรางระบายน้ำ (ไม่ครบทุกสาย) มีบ่อน้ำสาธารณในชุมชนที่ประชาชนใช้อุปโภคและบริโภคการบริการด้านประปาในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ  มีระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  ซึ่งมีผู้ใช้น้ำประปา  ประมาณ  ๑,๐๑๐  ครอบครัว  ส่วนที่เหลือมีการใช้น้ำประปาหมู่บ้านและน้ำบ่อมีตลาดสด  จำนวน  2  แห่ง  จำนวนอาหารสดและแห้งในช่วงเช้าและเย็นและมีตลาดนัดเคลื่อนที่  ทุก 4 ค่ำ  และ  13  ค่ำ
 การคมนาคม/ขนส่ง 
  • เส้นทาง ระหว่าง ค่ายทหาร ร 8 พัน 1 ตำบลศรีสองรัก ถึง สถานีขนส่งจังหวัดเลย มีรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถยนต์สองแถว) ผ่านเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ
  • เส้นทาง  ระหว่างอำเภอเชียงคาน  ถึงสถานีขนส่งจังหวัดเลย มีรถโดยสารประจำทางผ่านเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ
  • เส้นทางระหว่าง อำเภอปากชม ถึงสถานีขนส่งจังหวัดเลย มีรถโดยสารประจำทางผ่านเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ
 การไฟฟ้า
การบริการด้านไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ อยู่ในความควบคุมดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
 การประปา
การบริการด้านประปาในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ มีระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ซึ่งมีผู้ใช้น้ำประปา ประมาณ 1,010 ครอบครัว ส่วนที่เหลือมีการใช้น้ำประปาหมู่บ้านและน้ำบ่อ
 การสื่อสารโทรคมนาคม
การสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อส่วนมากมีการใช้ระบบสื่อสารแบบมือถือ
มีโทรศัพท์สาธารณะทั้งแบบหยอดเหรียญและแบบใช้บัตร  มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาล  ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขมีเครือข่ายวิทยุสื่อสารของเทศบาล นามเรียกขาน ศูนย์วังขอน
 การสาธารณสุข
การบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอ้อ – ศรีสองรัก จำนวน 1 แห่ง