ล้างตลาด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการล้างตลาดสดร่วมใจนาอ้อ ตามหลักสุขาภิบาล