วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยสำนักปลัด ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อทำฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ

วันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยสำนักปลัด ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อทำฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ