วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และวิทยาลัยเทคนิคเลยลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรอาชีว (ทวิศึกษา) ที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และวิทยาลัยเทคนิคเลยลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรอาชีว (ทวิศึกษา) ที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ