วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดย นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิภาคี ร่วมกับ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดย นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิภาคี ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และวิทยาลัยเทคนิคเลย