วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อบรมผู้พิการ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูดูแลคนพิการในชุมชน ณ ห้องประชุมคำแดง สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมดังนี้ สมาชิกเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน (CLC) เทศบาลตำบลนาอ้อ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครดูแลคนพิการในพื้นที่ ตำบลนาอ้อ จำนวน 50 คน