วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 คน โดย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการทำเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนผู้สูงอายุ 14