วันที่ 16 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การส่งนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรม

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การส่งนตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 16