วันที่ 17 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 43 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 17 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 43 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ 17