วันที่ 18 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน