วันที่ 21 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาอ้อ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าศาลาจรัส-ราศี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศร

วันที่ 21 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาอ้อ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าศาลาจรัส-ราศี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย โดยมีท่านพลตรีเกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานในพิธี โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเลย เนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ประกอบกับเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนทำให้มีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างมากขึ้น