วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัค

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเนตรชนก พาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 36 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม