วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 145 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) การบริหารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต (LTC) ศูนย์บูรณาการท้องถิ่นศึกษา (โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ) การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ (ด้านสังคมสงเคราะห์) ศาสตร์พระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง)