วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 76 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดภัยขยะ (Zero Waste)