วันที่ 29 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบ

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 45 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และกิจการด้านผู้สูงอายุ