วันที่ 29 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนรา

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 40 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กร