วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวั

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 45 คน โดยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และกลุ่มสตรี