วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับนายกุลวัชร ฟองชัย ผอ.ศูนย์ ฯ และนายช่างวิศกรของ TOT ร่วมประชุมเพื่อนำระบบ TOT Help Call Center มาใช้ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลนาอ้อ เพ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อร่วมกับนายกุลวัชร ฟองชัย ผอ.ศูนย์ ฯ และนายช่างวิศกรของ TOT ร่วมประชุมเพื่อนำระบบ TOT Help Call Center มาใช้ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลนาอ้อ เพื่อแจ้งข่าวสารอุบัติภัย ภัยพิบัติ และการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อระงับเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว ปลอดภัย สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้ทันยุค 4.0