วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขร่วมกับกองช่างออกตรวจติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินที่ตลาดร่วมใจนาอ้อ ซึ่งเป็นโครงการในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สาม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยกองสาธารณสุขร่วมกับกองช่างออกตรวจติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินที่ตลาดร่วมใจนาอ้อ ซึ่งเป็นโครงการในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทั้งยังส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน และช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง